Règleman ki pa diskriminasyon

Sant Swen Sante ak Reyabilitasyon Mezon Blanch lan pa eskli, refize benefis yo, oswa fè diskriminasyon kont nenpòt moun ki sou tè ras, koulè, oswa orijin nasyonal, oswa sou baz la nan andikap oswa laj nan admisyon, patisipasyon, oswa resevwa nan … sèvis yo ak benefis yo anba nenpòt nan pwogram li yo ak aktivite, si wi ou non te pote soti nan Mezon Blanch Swen Sante dirèkteman oswa atravè yon kontraktè oswa nenpòt ki lòt antite ak ki Mezon Blanch Swen Sante fè aranjman pou pote soti nan pwogram li yo ak aktivite yo.

Deklarasyon sa a annakò avèk dispozisyon Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 la, Seksyon 504 nan Lwa Reyabilitasyon 1973 la, Lwa sou Diskriminasyon nan Laj 1975 la, ak Règleman Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini bay dapre sa yo. lwa nan Kòd Tit 45 nan Règleman Federal Pati 80, 84, ak 91.

Skip to content