Polityka niedyskryminacyjna

White House Healthcare & Rehabilitation Centre nie wyklucza, nie odmawia świadczeń lub w inny sposób dyskryminuje jakąkolwiek osobę ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, lub ze względu na niepełnosprawność lub wiek przy przyjęciu, udziale lub otrzymaniu usługi i świadczenia w ramach swoich programów i działań, niezależnie od tego, czy są wykonywane przez White House Healthcare bezpośrednio, czy przez wykonawcę lub inny podmiot, z którym White House Healthcare organizuje realizację swoich programów i działań.

Oświadczenie to jest zgodne z postanowieniami tytułu VI ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r., Sekcji 504 ustawy o rehabilitacji z 1973 r., Ustawy o dyskryminacji ze względu na wiek z 1975 r. Oraz rozporządzeń Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych wydanych zgodnie z tymi przepisami ustawy w tytule 45 Kodeksu przepisów federalnych, części 80, 84 i 91.

Skip to content