Chính sách không phân biệt đối xử

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe & Phục hồi Whitehouse không loại trừ, từ chối các lợi ích hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ người nào trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, hoặc trên cơ sở khuyết tật hoặc tuổi khi nhập viện, tham gia hoặc nhận các dịch vụ và lợi ích theo bất kỳ chương trình và hoạt động nào của nó, dù được Whitehouse chăm sóc trực tiếp hoặc thông qua nhà thầu hoặc bất kỳ thực thể nào khác mà Whitehouse chăm sóc sức khỏe sắp xếp để thực hiện các chương trình và hoạt động của mình.

Tuyên bố này phù hợp với các quy định của Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, Đoạn 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, Đạo luật Phân biệt Tuổi tác năm 1975 và Quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ban hành theo các đạo luật tại Tiêu đề 45 Bộ luật Quy định Liên bang Phần 80, 84 và 91.

Skip to content